Sopimusehdot ja kunto­salin peli­säännöt

pelisäännöt:

 1. Kuntokeskuksen säännöt koskevat kaikkia sen palveluita käyttäviä henkilöitä. Asiakkailta odotetaan kuntokeskuksessa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviää tapoja.
 2. Jäsen sitoutuu leimaamaan käyntinsä aina keskukseen tullessaan asiakaspalvelutiskillä olevalla päätteellä.
 3. Muiden harjoittelijoiden häiritseminen on kielletty.
 4. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu kuntokeskuksessa on hyvien tapojen vastaista.
 5. Asiakkaan on harjoitellessa käytettävä puhtaita sisäjalkineita. Ulkojalkineiden käyttö keskuksessa on kielletty ja kengät tulee jättää niille osoitettuun paikkaan.
 6. Asiakas sitoutuu siistimään käyttämänsä harjoittelupisteen seuraavaa käyttäjää varten. Painot ja tangot palautetaan paikoilleen käytön jälkeen.
 7. Kuntokeskus tarjoaa asiakkaan pientavaroille lukittavat säilytyslokerot harjoittelun aikaiseen käyttöön. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä eikä kuntokeskus vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua.
 8. Tupakointi ei ole sallittua missään kuntokeskuksen tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen kuntokeskuksen alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty.
 9. Muiden ihmisten valokuvaaminen on kuntokeskuksessa kielletty ilman lupaa.
 10. Lasten (alle 16 v.) tuominen kuntokeskuksen liikuntatiloihin on kielletty ilman erillistä lupaa, pois lukien erikseen järjestetyt vanhempi-lapsi -tunnit
 11. Kuntokeskuksen omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingonkorvauksen lisäksi voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
 12. Kaikki varkaudet ilmoitetaan välittömästi poliisille. Kuntokeskuksella on reaaliaikainen tallentava kameravalvonta.
 13. Kaikista havaituista väärinkäytöksistä pyydetään ilmoittamaan keskuksen henkilökunnalle.
 14. Mikäli asiakas rikkoo sääntöjä tai käyttäytyy muutoin salin hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Asiakkuus voidaan perua kokonaan välittömästi, mikäli rike katsotaan olevan riittävän suuri. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Mikäli asiakkuus on kestänyt alle peruskauden, peritään asiakkaalta jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin sanotun peruskauden maksut, jotka erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä sekä liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo.
 15. Kuntokeskuksella on toisinaan siivous-/ remontointiaikoja. Silloin aukiolo-/ harjoitteluaika voi poiketa normaalista. Kuntokeskusta käytetään myös esittelytilana yritystilaisuuksissa ja mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin osa tiloista voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan ilmoitustaululla hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessa hintoja, eikä asiakas näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.
 16. Mikäli kuntokeskuksen siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi kuntokeskuksen johdolle.

SOPIMUSEHDOT:

 1. Sopimuksen peruskausi on toistaiseksi voimassa oleva tai 12kk (vanhat sopimukset 6/12kk) sitoutumisen jälkeen toistaiseksi voimassa oleva. Sopimus on aina henkilökohtainen.
 2. Alle 18-vuotiaan sopimuksen hyväksyy ja allekirjoittaa huoltaja, joka on vastuussa huollettavan maksuista ja siitä, että huollettava käyttäytyy salilla asiallisesti noudattaen myös tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä.
 3. Asiakkaalla on oikeus kuntosali- ja /tai ryhmäliikuntatilojen käyttöön sopimuksessa yksilöidyllä tavalla.
 4. Avainkortti on henkilökohtainen. Avainkortti on oltava aina mukana tultaessa kuntokeskukseen. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kadonneen avainkortin uusiminen maksaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kuntokeskukselle kirjallisesti, seuraa siitä huomautus ja asiakkaalta peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä. Mikäli rike toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Mikäli asiakkuus on kestänyt alle peruskauden, peritään asiakkaalta jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin sanotun peruskauden maksut, jotka erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä, sekä liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo.
 5. Kuntokeskuksen asiakkaalla on oikeus tuoda vastikkeetta ystävä vieraaksi salille asiakaspalvelun aukioloaikoina tai muuna aikana, mikäli asiasta on sovittu etukäteen henkilökunnan kanssa. Vieraan tulee aina täyttää vieraskortti ja ilmoittautua asiakaspalveluun. Saman vieraan voi tuoda salille vastikkeetta yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen vierashinnan. Asiakas on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa keskuksen sääntöjä. Mikäli asiakas tuo tai päästää ulko-ovesta kuntokeskukseen ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa asiakaspalvelusta, peritään asiakkaalta kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä.
 6. Yhteystietojen muutokset tulee viipymättä ilmoittaa kuntokeskuksen henkilökunnalle.
 7. Sopimuksen irtisanomisaika on kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan kaikissa sopimuksissa irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen. Irtisanominen tehdään aina kirjallisesti paikan päällä tai sähköpostitse osoitteeseen: lahti@ole.fit. Laskun maksamatta jättäminen ei ole yhtä kuin irtisanoutuminen, vaan irtisanoutuminen tulee tehdä kuten yllä on kerrottu. Asiakkuuden tulee olla aktiivinen ennen irtisanoutumista, jolloin noudatetaan normaalia irtisanoutumisaikaa. Mikäli asiakkaalla on sopimusta irtisanottaessa liikutaseteleillä tai vastaavalla maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksuja, niitä ei palauteta eikä hyvitetä millään tavalla.
 8. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen voi irtisanoa milloin tahansa kalenterikuukauden irtisanomisajalla.
 9. 12kk sopimus jatkuu peruskauden jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena. Sopimus on irtisanottavissa 12kk peruskauden jälkeen koska tahansa kalenterikuukauden irtisanomisajalla.
 10. Taukoa jäsenyyteen voi laittaa 1-3 laskutusjaksoa kerrallaan. Sopimuksen tauotuksesta peritään 5€ käsittelymaksu/laskutusjakso. Tauotus ja irtisanomisaika eivät voi kulua päällekkäin, eikä tauottaminen lyhennä mahdollista sopimuksen määräaikaa. Mikäli kortin aktivoi aikaisemmin, käsittelymaksua ei palauteta.
 11. Alle 4 viikon mittaisista sairaustapauksista ei hyvitetä jälkikäteen kuntosali/ryhmäliikuntamaksuja. Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esim. pitkäaikaisen sairauden (yli 4vk), raskauden, työttömyyden tai armeijan johdosta voidaan määräaikainen sopimus keskeyttää määräajaksi maksutta (keskeytyksen maksimipituus on 12kk). Em. keskeytystapauksissa on esitettävä kirjallinen todiste. Keskeytys ei vähennä määräaikaista peruskautta.
 12. Palveluiden käyttämättä jättäminen ei oikeuta hyvityksiin, eikä käymisen lopettamista katsota irtisanoutumiseksi
 13. Asiakas kuntoilee keskuksessa omalla vastuullaan. Tämä koskee salia, ryhmäliikuntatiloja sekä muita kuntokeskuksen yleisiä tiloja sekä pukeutumis- ja peseytymistiloja. Asiakas on vastuussa siitä, että kuntokeskuksen tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Kuntokeskus sitoutuu pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden asianmukaisella tavalla.
 14. Kuntokeskuksella on yrittäjän vastuuvakuutus. Kuntokeskuksen vakuutukset eivät kata kuntokeskuksen tapahtumia, jotka toteutetaan sen ulkopuolella.
 15. Maksujen viivästymisestä on kuntokeskuksella oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksut. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas perimiskulut. Mikäli asiakas huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan asiakkuus irtisanoa välittömin vaikutuksin. Jos asiakkuus on kestänyt alle peruskauden, peritään asiakkaalta jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin sanotun peruskauden maksut, jotka erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä sekä liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo.
 16. Yrityssopimuksissa sopijaosapuolet ovat Ole.Fit kuntokeskus ja asiakas yksityishenkilönä. Yritys korvaa asiakkaan harjoittelusta sopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli asiakas eroaa yrityksen palveluksesta tai yritys lopettaa sopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on asiakas viimekädessä vastuussa yksityishenkilönä maksusuorituksista ja mahdollisista maksujen viivästymisistä aiheutuneista kuluista.
 17. Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan asiakkaille 2kk ennen uuden hinnaston voimaan saattamista, jonka jälkeen hinnankorotus astuu voimaan automaattisesti. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin.
 18. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Tietojen keräämisen tarkoituksena on huolehtia asiakkuudesta parhaalla mahdollisella tavalla sekä tiedottaa asiakkaita tarjolla olevista palveluista. Asiakas hyväksyy, että hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen voidaan lähettää tietoa kuntokeskuksen palveluista ja tarjouksista. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltää lähetääminen.
 19. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntokeskuksen tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme, sekä on nähtävissä kuntokeskuksessa pyydettäessä
 20. Kuntokeskus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja, ehtoja ja sääntöjä. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaille 2kk ennen muutosta. Mikäli asiakkaan etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi asiakas irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu salin ilmoitustaululla tai muuten paikassa, joissa muutoksen käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan. Mikäli asiakas ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

Rekisteriseloste

Tule tutustumaan veloituksetta

Tule tutustumaan kuntokeskukseemme veloituksetta. Jos sinulla on kysyttävää, täytä alla oleva lomake ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.